ComingHome01

Chen Daoming as Lu Yanshi and Gong Li as Feng Wanyu. Photo by Bai XiaoYan, Courtesy of Sony Pictures Classics

Chen Daoming as Lu Yanshi and Gong Li as Feng Wanyu. Photo by Bai XiaoYan, Courtesy of Sony Pictures Classics